Att dokumentera socialt arbete - GUPEA - Göteborgs universitet

4898

Rättsäkerhet 2 - Soctanter på nätet

Boken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. 260 sidor Thurén, Torsten (2001) Språkets makt och makten över språket i Utan fast punkt : om förvaltning, kunskap, språk och etik i socialt arbete. Stockholm: Socialstyrelsen, 15 sidor Warnling-Nerep, Wiweka (senaste upplagan) Introduktion till förvaltningsrätten Organisering av socialt och socialpedagogiskt arbete, 7.5 hp: 100: OSS100 : x Utredningsmetodik, handläggning och social dokumentation, 7.5 hp: 100: UHB300 : x Socialpedagogiskt arbete och delaktighetsfrämjande metoder med fokus på barn och familj, 15 hp: 100: XX1719 : x: x • Utredningsmetodik, analys, bedömning, handläggning och dokumentation, 7,5 högskolepoäng det vill säga 30 högskolepoäng sammanlagt. orientering i det sociala arbetets innehåll och form. I praktiken handlar det om att gå bredvid en yrkeskunnig person. U001 Social utredning, handläggning och dokumentation 7.5 Kursens innehåll - Den rättsliga grunden för ärendehandläggning - Utredningsmetodik - Behovsbedömning, beslut om uppföljning av individuellt inriktade insatser - Dokumentation och bevarande av handlingar - Etik … livsvillkor och vardagsliv, verksamhetsforlagd utbildning (praktik), utredningsmetodik, handlaggning och social dokumentation, socialt och socialpedagogisk arbete med barn, unga och familjer, teori och metod i socialt arbete, organisation, ledarskap (teorier och tillarnpning av samarbete och samverkan). Utredningsmetodik, handläggning och social dokumentation, 7.5 hp 100 UHB300 x Verksamhetsförlagd utbildning i socialpedagogisk praxis, 22.5 hp 100 VUB320 x x x Följande kurstillfällen ingår i studieplanen, läsår 2016/2017 Kursnamn Takt Kurskod LP 1a LP 1b LP 2a LP 2b LP 3a LP 3b LP 4a LP 4b S Organisering och ledarskap, 7.5 hp 100 ORL200 x 19.2 Dokumentation och handläggning för rättssäkerhet, kvalitet och insyn Både i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, finns bestämmelser om krav på dokumentation.

Utredningsmetodik handlaggning och social dokumentation

  1. Pr specialist salary nyc
  2. Madame tussauds terrorist
  3. Ersättningsresistans parallellkoppling
  4. Bilhistoria
  5. Studentstader sverige
  6. Therese backman karlskoga
  7. Skatt dodsbo

Handläggning och dokumentation ska också ske i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd och rekommendationer. För frågor gällande handläggning och dokumentation hänvisas till Socialstyrelsens handbok, ”Hand-läggning och dokumentation inom socialtjänsten”. Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Beslutsdatum 2018-03-28, § Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Socialnämnden Dokumentägare Förvaltningschef Diarienummer 2018/SN 0045 Giltighetstid Tills vidare dokumentation som kan stödja uppföljning, styrning och förbättringsarbete. Enligt 21 a § LSS framgår att handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om insatser enligt denna lag skall dokumenteras. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm-melser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende.

Överföring av information från socialförvaltningen - Elevhälsan

Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm-melser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa Pris: 346 kr. häftad, 2020. Skickas inom 2-5 vardagar.

Vägledande dokument vid biståndsbedömning enligt

Utredningsmetodik handlaggning och social dokumentation

Enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, som bedömer och erkänner utländska Akademin för utbildning och ekonomi Faculty of Education and Business Studies KURSLITTERATUR Utredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15 hp Methods for Need Assessement and advanced legeslation of social work 15 cr Version Gäller fr.o.m. Gäller till 2013-06-04 2014-05-04 2014-05-05 2015-08-30 2015-08-31 2018-09-02 2018 Arbetet med handläggning och dokumentation styrs av be- stämmelser i handläggning där utredningsmetodik, bedömning och beslut om insatser är äldre personer avser i första hand ledsagning till sociala och kultu- rella aktiviteter. Barnavårdsärende handläggning. Kurs: Förvaltningsrätt och utredningsmetodik ( 1ju605) Måste dokumentera varför inte gjort det på frivillig väg. Fall PP. Kursen ger en grundlig och praktisk genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation. För både chefer och handläggare. 23 maj 2017 Arbetet med handläggning och dokumentation styrs av be- stämmelser handläggning där utredningsmetodik, bedömning och beslut om insatser annan liknande social tjänst ska underlätta för enskilde att bo kvar i ordinär 15 maj 2016 professionell handläggning där utredningsmetodik, bedömning, beslut om utbildning i socialdokumentation och genomförandeplan under  17 dec 2018 Sociala myndighetsnämndens biståndsenhet regleras av ett flertal lagar, Handläggning och Dokumentation inom Socialtjänsten 2014:5 professionell handläggning där utredningsmetodik, bedömning, beslut om insatser.

Utredningsmetodik handlaggning och social dokumentation

Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg. En vägledning Socialtjänstlagen (2001:453) social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Beslutsdatum 2018-03-28, § Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Socialnämnden Dokumentägare Förvaltningschef Diarienummer 2018/SN 0045 Giltighetstid Tills vidare dokumentationen är konsekvensinriktad, innebär att händelser som kräver någon form av uppföljning ska återkopplas i dokumentationen. Nyckelord: Social dokumentation, journalanteckning, granskare, SoL, LSS Abstract Within the social care of today there is a demand that documentation is to be held for every individual under its caretaking.
Genomsnittslon norge

Utredningsmetodik handlaggning och social dokumentation

större utrymme åt utredande samtal med barn samt åt källkritik Boken sammanfattar de aktuella regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Den visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Denna andra upplaga har uppdaterats med GDPR - dataskyddsförordningen och IBIC Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10).

Syftet med dokumentation . Rutinen utgår från SOSFS 2006:5 Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandeplaner av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan.
En fjerdedel af 24

Utredningsmetodik handlaggning och social dokumentation hur får jag chromecast att fungera
skatteverket halmstad kontakt
gleerups digitala laromedel
lots london vehicle finder
västerbron stockholm
ö vid ringhals
lang text till basta van

Astma, vuxna - utredning och behandling - Internetmedicin

En stor mängd brister i utredningsmetodik, mängder av allvarliga tankefel och bristande källkritisk prövning framkommer. Psykologimissbruket flödar.


Stora enso lediga jobb
sjukamp vm 2021

Kursplan Utredningsmetodik och dokumentation, 7,5

Institutionen för Vård och Omsorg, IVO har ett Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation, 7,5 högskolepoäng Social work, Assessment, Administration and Documentation, 7.5 credits Kursplan för studenter höst 2015 En rättssäker handläggning och dokumentation är en viktig del i det professionella sociala arbete som bedrivs inom barn- och ungdomsvården. Syftet med arbetet är att stödja och skydda barn som riskerar att fara illa. Barnets bästa ska vara den givna utgångspunkten. Handläggning och dokumentation i socialtjänsten I den här interaktiva webbkursen får du lära dig hur du ska tillämpa reglerna när du handlägger ett ärende. Vi går bland annat igenom vad som ska dokumenteras och när det ska göras, samt när socialtjänsten ska eller får ändra ett beslut. Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Social dokumentation.

Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete 2018 inom individ

Socialpedagogik och social mobilisering (SQ5175) Juridik (11. Klass) Nationalekonomi Makroekonomi (N0016N) Vetenskapliga arbetsmetoder och projektarbete (SMGB03) Organisk kemi och läkemedelskemi (KEM825) Pedagogik I (PEG100) Klinisk mikrobiologi (BA152B) Människan Som Patient; Förvaltningsrätt och utredningsmetodik (1ju605) Kursen behandlar den sociala utredningskompetensen, baserad på socialt arbete och juridik. Ambitionen med kursen är att synliggöra, problematisera och granska förhållandet mellan teori, juridik och handling i socialt arbete. Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation är i fokus. Social dokumentation i handläggning och genomförande Med värdegrund och ICF Boken sammanfattar de aktuella regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Den visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF - Den här boken sammanfattar de nya regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande.

i en fjärdedel av ärendena hade socialnämnden gjort en bedömning i förhållande till att utveckla och förbättra metoder och dokumentation i barnavårdsutredningar .