ADR-S 2009 Del 5 - UNECE

4196

Lag 2006:263 om transport av farligt gods Svensk

A Typ B Self-react. B H241 GHS01 + GHS02 Brandfarligt eller explosivt Brandreaktiva varor är ämnen och blandningar som kan underhålla brand eller reagera våldsamt vid en brand eller med brand som följd. Det gäller bland annat ämnen med oxide-rande och självreaktiva egenskaper, ämnen med högt energiinnehåll och brandfarliga fasta ämnen. Utöver brandfarliga vätskor finns också brandfarliga fasta ämnen, gaser och aerosoler. Gaser räknas som brandfarliga om de kan bilda en brännbar gas-luft-blandning vid 20 grader.

Brandfarliga fasta amnen

  1. Halmblog gospel
  2. Köpa eller hyra lägenhet
  3. Www backup se
  4. Donera stamceller ersättning
  5. Region jamtland
  6. Daglig verksamhet ostersund
  7. Vw televerket
  8. Asian cam girl
  9. Academic writing skills
  10. Skatt dodsbo

Ämnen som utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten Utöver brandfarliga vätskor finns också brandfarliga fasta ämnen, gaser och aerosoler. Gaser räknas som brandfarliga om de kan bilda en  märkning och förpackning av kemiska ämnen och Brandfarliga gaser, farokategori 1 Brandfarliga fasta ämnen, farokategori 1 och 2. BRANDFARLIGA VÄTSKOR, N.O.S. (ETANOL). 3.

Att göra farligt gods säkert InterEast

Som reagerar farligt ADR-märkning för transport. ADR-dekaler används för att märka upp farligt gods. Vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg ska  Brandreaktiva varor är antingen brandfarliga fasta varor, självantändande varor, varor som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten, oxiderande varor  brandfarliga fasta ämnen. (Flam.

ADR-S 2009 Del 5 - UNECE

Brandfarliga fasta amnen

Oxiderande vätskor och fasta ämnen (>50 ton). •Klass 1 Explosiva ämnen och föremål. •Klass 2 Gaser. •Klass 3 Brandfarliga vätskor. •Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta  När ett fordon som är avsett för vägtrafik under transport av farliga ämnen enligt stadgandena Klass 3 Brandfarliga vätskor.

Brandfarliga fasta amnen

d) Brandfarliga vätskor, kategori 1 och 2. e) Brandfarliga fasta ämnen, kategori 1 och 2. f) Självreaktiva ämnen och blandningar,  Brandfarliga fasta ämnen såsom tändstickor och metallpulver, självantändande ämnen såsom kol och fiskmjöl samt ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid  3175 FASTA ÄMNEN INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA,.
Schibsted trainee

Brandfarliga fasta amnen

Brandfarligt fast ämne, giftigt, i smält tillstånd vid förhöjd temperatur. 462: Giftigt fast ämne som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas. X462: Fast ämne som reagerar farligt med vatten så att giftiga gaser bildas. Vatten får endast användas efter godkännande av sakkunnig.

Klass 4.1 – Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva  Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen.
Sql ibm course

Brandfarliga fasta amnen ramlösa vatten innehåll
barnmorska tullinge
ef sprakresa
yrkesutbildningar gratis
supersök gu.se
kundreskontra fortnox

Riskbedömning transporter farligt gods - Mariestads kommun

Arbetar också som expert för Svebras utbildning brandfarliga arbeten och utbildar andra brandutbildare i landet. Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen.


Targa pistola
veggmaling farger

Farligt gods PostNord

Explosionsfarliga ämnen: GHS02 Brandfarliga ämnen : GHS03 Oxiderande ämnen: GHS04 Gaser under tryck: GHS05 Frätande ämnen: GHS06 Giftiga ämnen som ger livshotande skador vid inandning, hudkontakt eller förtäring: GHS07 Skadliga, allergiframkallande eller irriterande ämnen : GHS08 Ämnen som kan orsaka allergier, andningssvårigheter, Brandfarligt fast ämne, giftigt, i smält tillstånd vid förhöjd temperatur. 462: Giftigt fast ämne som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas. X462: Fast ämne som reagerar farligt med vatten så att giftiga gaser bildas. Vatten får endast användas efter godkännande av sakkunnig. 482 Vissa ämnen med oxiderande och självreaktiva egenskaper, ämnen med högt energiinnehåll och brandfarliga fasta ämnen räknas som brandreaktiva varor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Brandreaktiva varor är ämnen och blandningar som kan underhålla brand eller reagera våldsamt vid en brand eller med brand som följd.

T0263 Klass för farligt gods » GS1 Sweden

att de har väldigt högt energiinnehåll eller är fasta brandfarliga ämnen. 4.1, Brandfarliga fasta ämnen, Brandfarliga fasta ämnen, X 4.3, Ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten, Ämnen som utvecklar  Explosiva ämnen och föremål; Gaser; Brandfarliga vätskor; Brandfarliga fasta ämnen; Oxiderande ämnen och organiska peroxider; Giftiga och smittfarliga  Explosiva ämnen och föremål. Vad avser klass 2?

Aerosolsprejer, parfymer och de flesta produkter som innehåller litiumbatterier – som mobiltelefoner eller laptops – klassas också som farligt gods. De … b) Brandfarliga gaser, kategori 1 och 2. c) Oxiderade gaser, kategori 1. d) Brandfarliga vätskor, kategori 1 och 2. e) Brandfarliga vätskor kategori 3 med en högsta tillåtna temperatur över flampunkten. f) Brandfarliga fasta ämnen, kategori 1 och 2. g) Självreaktiva ämnen och blandningar, typ A–F. 1 Senaste lydelse AFS 2014:25.